Regler för skorstensrenovering och ny skorsten.

Skorstenar ska leda ut förbränningsgaser från eldstäder till det fria. Eftersom röken är varm så stiger den uppåt i skorstenen. Det ska givetvis ske på ett säkert sätt och utan att omgivningen påverkas negativt. Många skorstenar har flera kanaler för att få plats med både rökgaser och ventilation. När skorstenen inte används kommer kall luft in uppifrån och skapar ett så kallat kallras. Man bör ha ett spjäll som förhindrar det. När man eldar i skorstenen stiger den varma röken uppåt och ny kallare luft kommer nerifrån och skapar ett undertryck som ger ett skorstensdrag som behövs vid eldning. Om man inte använt skorstenen på¨några veckor kan det vara bra att elda lite papper eller liknande vid öppningen för att trycka ut den kalla luften och göra plats för den varma innan man startar den riktiga brasan. I många äldre hus är det även undertrycket i skorstenen som bidrar till ventilationen i huset (luftomväxlingen). Undertrycket i en rökkanal ökar med temperaturskillnaden mellan den varma rökgasen i kanalen och den kallare luften utanför. För att skorstenen ska fungera så måste skorstenen vara tät och inte bli för varm.

Otätheter kan innebära risk för brand eller förgiftning. Skorstenen måste också kunna klara de snabba växlingar i temperatur som uppstår när man eldar. Skorstenen skall vara minst en meter högre än taket där den kommer ut och bryter takbeläggningen. Skorstenen skall vara så hög att den fungerar för det den är till för, dvs att den klarar av att transportera rökgaserna via ett tillräckligt undertryck (skorstenens egna drag) utan kallras eller baksug och inte störa omgivningen. Slutligen så skall skorstenen inte monteras så att den skapar olägenheter för grannar. Ett bra sätt att se om man klarar detta är att dra en linje från grannens tak mot skorstenen på ditt hus. Överstiger denna en 10 graders lutning kan det finnas risk att besiktningsmannen inte godkänner skorstenen trots att funktion och brandsäkerhet uppfylls.

Olika typer av eldstäder behöver olika typer av skorstenar och särskilda kanalstorlekar. En vedkamin behöver till exempel större kanalarea på grund av att fukten i veden förångas och tar mer plats än rök från till exempel pellets eller olja. Vinklar och kanter i skorstenen försämrar draget och den bästa skorstenen är rak och slät. Kanalen är bäst om den är avrundad. Sämre är de rektangulära kanalerna som är mest vanliga i äldre skorstenar.

Eldstäder och skorstenar får inte utsätta brännbara material för en högre temperatur än 85°C på grund av risken för antändning. Obrännbara material får bli varmare men även risken för beröringsskador måste beaktas. Den maximala beröringstemperaturen är 100°.

Bygglov och bygganmälan krävs för installation av en ny skorsten medan det kan räcka med bygganmälan vid skorstensrenovering. Hör med kommunen vad som gäller i ditt specifika område. Kommunen kan ha reglerat var småskalig eldning får ske av miljöskäl. En bygganmälan innehåller olika typer av ritningar och en kontrollplan.

»Läs mer om bygganmälan och kontrollplan för skorstensrenovering eller ny skorsten på www.skorstenshantverkaren.org

Skorstenar och eldstäder omfattas i bruksskedet även av krav på rensning (sotning) och besiktning enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.